Поцинкувана мека жица

Црна жарена жица
Поцинкувана тврда жица